11 มิถุนายน พ.ศ. 2502


แต่งตั้งนายป๋วย อึ้งภากรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายป๋วย   อึ้งภากรณ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แทนนายโชติ คุณะเกษม


ที่มา : สมุดบันทึก 60 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย 2545