14 มกราคม 2532 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
เนื่องจากวันที่ 14 มกราคม 2532 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนด โดยให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการให้ระงับการทำป่าไม้สัมปทาน จำนวน 276 ป่า คิดเป็นเนื้อที่ 96,728,981 ไร่ เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงผลที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ประชาชนในภาคใต้ และภาคอื่น ๆ ต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุทกภัย (น้ำท่วม)
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็น "วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ"
ที่มา : หนังสือวันสำคัญของประเทไทย โดย : ศุลีพร ลังกา หน้า 5 มีคำแนะนำใดคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเขียนอีเมลส่งไปหา jirapa@dola.go.th